DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEL’OR GRACEFUL EVENTS

 

 

Artikel 1 – toepasselijkheid

1.1    In dit document staan de voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die wij met elkaar (gaan) sluiten ten behoeve van- en in verband met de organisatie van uw evenement.   

1.2    Als wij een afspraak maken nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en die afspraak is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat onze afspraak vóór op de betreffende bepaling. 

 

Artikel 2 – overeenkomst van opdracht

De overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten op grond waarvan Vel’Or Graceful Events uw evenement organiseert, is een ‘overeenkomst van opdracht’, tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

 

Artikel 3 – totstandkoming overeenkomst

3.1    Onze aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij wij in ons aanbod een andere termijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn staat het u uiteraard vrij om een nieuwe offerte aan te vragen. 

3.2     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u mondeling, schriftelijk of per e-mail akkoord bent gegaan met een aanbod of met een (geldige) offerte (“Overeenkomst”). Wij bevestigen de inhoud van de Overeenkomst met een “Orderbevestiging”, tenzij de opdracht een (relatief) kleine klus of ad hoc opdracht(je) betreft. 

 

Artikel 4 – communicatie

4.1     Voor een succesvolle samenwerking is het noodzakelijk dat u ons zo goed en voortvarend als mogelijk informeert over alles waarvan u weet of kunt weten dat dit belangrijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

4.2      Voor schade die mede het gevolg is van gebrekkige, onvolledige of te laat verstrekte informatie van uw kant, zijn wij niet aansprakelijk. 

4.3    Vel’Or Graceful Events organiseert en ontzorgt met heel veel plezier. De communicatie met de leveranciers gaat dan ook allemaal via ons – zowel voor als tijdens en na het evenement. Om daarin consequent te kunnen zijn, spreken we graag met u af dat u zich met vragen altijd tot Vel’Or Graceful Events richt, en niet rechtstreeks de leveranciers of andere door ons ingeschakelde derden benaderen.  

 

Artikel 5 – facturering

5.1    Na de totstandkoming van de overeenkomst, factureert Vel’Or Graceful Events 30% van het het totaal geoffreerde bedrag dat is opgenomen in de Orderbevestiging of in het geaccordeerde aanbod (“Opdrachtbedrag”), tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen,. Nadat deze aanbetaling is ontvangen, worden de in de Overeenkomst opgenomen opties (zoals datum en locatie) bevestigd. Eerder dan dat moment kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in de Overeenkomst en/of Orderbevestiging genoemde opties. 

5.2     Uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van het evenement, dient 90% van het Opdrachtbedrag te zijn betaald. Vel’Or Graceful Events stuurt hiervoor tijdig een factuur. 

5.3    Nadat het evenement heeft plaatsgevonden stuurt Vel’Or Graceful Events een slotfactuur waarin de resterende 10% van het opdrachtbedrag in rekening wordt gebracht, alsook de posten die volgens de overeenkomst offerte op basis van nacalculatie zouden worden gefactureerd. 

5.4    De facturen van Vel’Or Graceful Events dienen binnen 14 dagen vanaf dagtekening – zonder verrekening of opschorting – te zijn voldaan. Alvast bedankt. 

5.5    Een eventueel door u betaald voorschot mag door Vel’Or Graceful Events worden verrekend met de oudste openstaande factuur of met de openstaande vordering wegens schade aan de eigendommen van Vel’Or Graceful Events en/of van haar leveranciers.  

5.6    Als betaling van een of meerdere facturen achterwege blijft, dan kan Vel’Or Graceful Events ervoor kiezen om haar werkzaamheden op te schorten (dus even te pauzeren), totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Vel’Or Graceful Events is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting. 

 

Artikel 6 – nacalculatie en meerwerk

6.1    Alle prijzen die in de offerte, Overeenkomst, aanbod en Orderbevestiging zijn genoemd, zijn exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.

6.2     De werkzaamheden die door Vel’Or Graceful Events verricht worden wegens een wijziging in de overeenkomst, door een (extra) verzoek van uw kant, kwalificeert als meerwerk. Vel’Or Graceful Events is gerechtigd het meerwerk in rekening te brengen in de slotfactuur.

6.3    De hoogte van de kosten voor het meerwerk wordt zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd. In geval van meerwerk naar aanleiding van wijzigingen in de overeenkomst die op de dag voor of op het evenement zelf door u worden verzocht, zal de communicatie over de kosten van het meerwerk pas na het evenement plaatsvinden. Ook in dat geval is Vel’Or Graceful Events gerechtigd de kosten voor het meerwerk bij u in rekening te brengen.

6.2    Voor de in de Overeenkomst genoemde bedragen, geldt: afspraak is afspraak. Het is nooit prettig om achteraf voor onverwachte kosten te staan. In een aantal gevallen is het toch gerechtvaardigd om kostenverhogende omstandigheden in rekening te brengen als meerwerk:

a. in het geval van een afwijking van het geschatte aantal gasten met meer dan 10%.

b. in het geval van onverwachte weersomstandigheden die nopen tot extra voorzieningen en/of (voorzorg)maatregelen.

c. als op last van de (evenement)locatie of van een andere derde partij extra voorzieningen en/of (veiligheid)maatregelen dienen te worden getroffen.

 

Artikel 7 – aansprakelijkheid

7.1     Vel’Or Graceful Events voert de overeenkomst uit met de grootst mogelijke precisie en zorgvuldigheid. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is Vel’Or niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, op welke rechtsgrond dan ook, die is veroorzaakt in of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.2    Als de aansprakelijkheid van Vel’Or Graceful Events onverhoopt komt vast te staan, dan is Vel’Or Graceful Events alleen aansprakelijk voor de directe schade.

7.3    Met directe schade wordt (bijvoorbeeld) bedoeld: de kosten die gepaard gaan met:

- het vaststellen van de omvang van de schade;

- het beperken van de schade;

- het oplossen van de fout. 

Oftewel: Vel’Or Graceful Events is uitsluitend aansprakelijk voor de kosten die gepaard gaan met het herstellen van haar fout. 

7.4     Vel’Or Graceful Events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, imagoschade, gemiste besparingen, etc. 

7.5     Vel’Or Graceful Events is voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het totaalbedrag dat aan jullie is gefactureerd voor de werkzaamheden die verband houden met de schade, welk bedrag in geen geval het bedrag dat de verzekeraar van Vel’Or Graceful Events in het voorkomende geval vergoedt overschrijdt.     

7.6    Voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden zijn wij niet aansprakelijk. Eventuele claims dienen rechtstreeks bij de derde te worden ingediend. In het geval de aansprakelijkheid van Vel’Or onverhoopt toch komt vast te staan, geldt hetgeen wij afspreken over aansprakelijkheid in artikel 7.1 t/m 7.5, ook voor schade die is veroorzaakt door ingeschakelde derden. 

7.7     Vel’Or Graceful Events wordt door u gevrijwaard voor vorderingen van derden (bijvoorbeeld uw gasten of bezoekers van het evenement) voor schade die is veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, en die is ontstaan door gebrekkige of onvolledige informatie en/of onzorgvuldigheid van uw kant. 

7.8    Als u Vel’Or Graceful Events aansprakelijk stelt, schort dit uw betalingsverplichting niet op. Oftewel, dan blijft u gehouden de betalingsverplichtingen na te komen.

7.9    Als er sprake is van (dreigende) schade, meldt dit dan zo snel mogelijk bij ons zodat wij schade beperkende maatregelen kunnen nemen. 

7.10    Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen tien dagen na de datum van het evenement schriftelijk kenbaar gemaakt worden – daarna kunnen wij de klacht/melding niet meer in behandeling nemen. 

7.10    Het gebruik van de (gehuurde) goederen van leveranciers en/of van Vel’Or Graceful Events, komt voor uw risico. Schade aan deze goederen die door u en/of de bezoekers van uw evenement is veroorzaakt in verband met en/of tijdens het evenement, dient door u aan Vel’Or Graceful Events te worden vergoed. De schade wordt In de slotfactuur na het evenement in rekening gebracht. 

7.11    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vel’Or Graceful Events en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Vel’Or Graceful Events daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 8 – (tussentijdse) beëindiging, opzegging en ontbinding

8.1     Met de grootst mogelijke zorg stelt Vel’Or Graceful Events haar offerte op, waarin wij de beste leveranciers bij elkaar brengen voor een succesvolle organisatie van uw evenement. Nadat door u een akkoord is gegeven op onze offerte en er een overeenkomst tot stand is gekomen, gaat Vel’Or Graceful Events meerdere overeenkomsten aan met deze leveranciers. Het is daarom voor u niet altijd mogelijk om (kosteloos) terug te komen op onze overeenkomst door middel van annulering of opzegging. In de volgende situaties zijn wij bij annulering of opzegging genoodzaakt om (een deel van) het geoffreerde bedrag in rekening te brengen: 

  • 0 tot 7 dagen voor aanvang van het evenement: 100% 

  •  7 tot 14 dagen voor aanvang van het evenement: 75%

  • 10 tot 30 dagen voor aanvang van het evenement: 50%            

  • 30 tot 60 dagen voor aanvang van het evenement: 25%

8.2    Vel’Or Graceful Events is bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst of zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien u of uw bedrijf: 

  • a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze is verleend;

  • b. failliet is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

  • c. in de nakoming van een verplichting tekort is geschoten, dan wel het voor Vel’Or Graceful Events voorzienbaar is dat daarin tekort zal worden geschoten. 

8.3     Ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Vel’Or Graceful Events, is slechts toegestaan indien wij door u in gebreke zijn gesteld en een redelijke termijn hebben gekregen om het verzuim te herstellen, en de ernst van de tekortkoming de gevolgen van de ontbinding rechtvaardigt.  

8.4     Als Vel’Or Graceful Events op het moment van ontbinding al (een deel van) de overeenkomst heeft uitgevoerd, zullen de verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderdeel uitmaken van de ongedaan making verplichting. Bedragen die Vel’Or Graceful Events heeft gefactureerd in verband met hetgeen wij ter uitvoering van de overeenkomst naar behoren hebben verricht of geleverd, blijven bij ontbinding onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 

Artikel 9 – intellectueel eigendomsrecht

9.1    Vel’Or Graceful Events werkt met een fantastisch netwerk van leveranciers, creatieven en ontwerpers, waardoor wij u een uniek en authentiek evenement kunnen aanbieden. Natuurlijk geeft Vel’Or u het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op alles wat voor uw evenement en in uitvoering van onze overeenkomst wordt gemaakt (“Materiaal”).

9.2     Wel is dat gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het Materiaal is ontwikkeld: uw evenement. Het is dan ook niet toegestaan om Materiaal (zoals illustraties, documenten, schetsen en logo’s) waar intellectueel eigendomsrecht op rust, te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan voor (de promotie van) uw evenement, zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

9.3    Vel’Or gebruikt haar eigen beelden en foto’s van haar evenementen voor promotie doeleinden, op bijvoorbeeld sociale media en haar website. Zonder tegenbericht vertrouwen wij u daarmee akkoord. Mocht u dit liever niet hebben, of u wilt daar bepaalde voorwaarden aan verbinden, laat dit ons dan weten. 

 

Artikel 10 – toepasselijk recht  

10.1    Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2    Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.